Prevod sa srpskog na engleski jezik


U savremeno doba engleski jezik široko je prisutan u skoro svim oblastima privatne i poslovne komunikacije. Ipak, iako veliki broj ljudi poznaje ovaj jezik i služi se njime na određenom nivou, često postoji potreba za prevodom sa engleskog ili na engleski koji će sačiniti profesionalni prevodilac.

Prevodilačka agencija „Prevodioci Libra“ u svom timu ima diplomirane filologe za engleski jezik sa bogatim i dugogodišnjim iskustvom u prevođenju, koji poseduju i položene stručne ispite i specijalizacije za različite stručne oblasti.

Bez obzira na smer prevođenja (englesko-srpski ili srpsko-engleski), nudimo profesionalne prevode visokog kvaliteta, koje ćete dobiti u dogovorenom roku i uz maksimalno poštovanje privatnosti dokumenata koje nam poveravate.

Ukoliko vam je potreban prevod sa srpskog na engleski jezik ili obrnuto, pozovite nas na 065 36 70 320 ili pošaljite upit na mejl prevodiocibg@gmail.com.

Ana Todorović Radetić - vlasnica prevodilačke agencije

Ana Todorović Radetić - vlasnica prevodilačke agencije,
diplomirani filolog za engleski jezik i književnostNajčešća pitanja vezana za prevod na engleski jezik

U proteklih 5 godina, u radu sa preko 1.000 zadovoljnih klijenata ovo su najčešća pitanja vezana za prevod sa srpskog na engleski jezik i obrnuto:

Da li u agenciji imate prevodioce za engleski jezik?

Naravno. Naši saradnici poseduju stručno obrazovanje iz oblasti anglistike i diplomirani su filolozi za engleski jezik, te su maksimalno kompetentni za prevod materijala kako sa engleskog na srpski, tako i sa srpskog na engleski jezik. Uzevši u obzir višegodišnje iskustvo naših prevodilaca i veliki broj prevedenih tekstova, garantujemo stručnost i kvalitet prevoda, kao i striktno poštovanje dogovorenih rokova. Takođe, sarađujemo i sa prevodiocima kojima je engleski jezik maternji, a koji su vam uvek na usluzi ukoliko imate želju da vaš tekst bude preveden upravo od strane maternjeg govornika.

Da li vaša agencija nudi usluge simultanog/konsekutivnog prevoda sa engleskog i na engleski jezik?

Budući da je u današnje vreme engleski jezik široko zastupljen u sferi poslovne komunikacije, bilo da je reč o poslovnim sastancima, konferencijama ili seminarima i radionicama, simultani/konsekutivni prevod jedna je od često traženih prevodilačkih usluga. Naši saradnici imaju bogato iskustvo u ovom vidu prevođenja, te bez obzira na konkretnu situaciju za koju vam je potreban simultani ili konsekutivni prevodilac, garantujemo izuzetnu stručnost i visok kvalitet rada.

Da li usluga prevoda podrazumeva i lekturu prevedenih tekstova?

Radeći svoj posao stručno i savesno, jedan od naših ciljeva je i da finalni tekst prevoda koji dostavljamo naručiocu bude korektan kako sadržajno, tako i pravopisno, gramatički i stilski. Stoga, među svojim saradnicima imamo stručnjake koji se bave prevođenjem, kao i one koji prevedene materijale lektorišu. Ukoliko nakon nekog prevoda klijent izrazi želju za ponovnim pregledom i doradom teksta, ovaj zadatak poveravamo izvornom govorniku, odnosno saradniku kome je dati jezik maternji. Pored lekture u sklopu prevođenja, nudimo vam i uslugu lektorisanja tekstova koji su izvorno napisani na engleskom jeziku.

Da li se bavite prevođenjem stručnih tekstova na engleski i sa engleskog jezika?

Naša agencija nudi prevod stručnih tekstova iz bilo koje oblasti – od prava, ekonomije i marketinga, preko medicine i farmacije, mašinstva i građevinarstva, informatike i elektronike, do turizma, ekologije i umetnosti. Za prevođenje stručnih materijala zaduženi su naši saradnici koji su specijalizovani za određene naučne oblasti. Kako bismo postigli maksimalnu preciznost stručnog prevoda u pogledu sadržaja i terminologije, sve eventualne nedoumice prevodioci rešavaju u konsultaciji sa kolegama koji se datom naučnom disciplinom bave u praksi.

Koje sve vrste tekstova prevodite na engleski jezik?

Našim klijentima stojimo na raspolaganju za prevod tekstova bilo koje tematike, sadržaja i nivoa stručnosti. Saradnici poseduju iskustvo u prevođenju književnih ostvarenja (proznih i poetskih), časopisa i članaka, kao i različitih vrsta stručnih tekstova – naučnih i seminarskih radova, doktorskih disertacija, udžbenika i slično. Takođe, sa engleskog na srpski i obrnuto prevodimo sve vrste ličnih dokumenata (ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, izvode iz matičnih knjiga, uverenje o državljanstvu itd.), dokumente i uverenja neophodne za potrebe obrazovanja, zaposlenja, apliciranja za vizu i slično, kao i sve vrste ugovora, odluka, rešenja, zapisnika... Među uslugama koje nudimo su i prevodi reklamnih materijala, specifikacija uređaja, Excel dokumenata i Power Point prezentacija, kao i titlova i sadržaja veb-sajtova. Pored toga, bavimo se i prevodom i transkribovanjem svih vrsta audio i video materijala. Kada je reč o veb-sajtovima, pružamo i usluge kreiranja originalnih sadržaja na engleskom jeziku. Pritom, u konsultaciji sa našim stručnim saradnicima, naročitu pažnju posvećujemo adekvatnoj optimizaciji tekstova za pretraživače (SEO), kako bi vaš sadržaj bio što čitljiviji, pregledniji i vidljiviji na internetu.

Da li vaša agencija nudi i usluge sudskog prevodioca?

Svakako. Godinama unazad uspešno sarađujemo sa sudskim prevodiocima za engleski jezik i do sada smo brzo i kvalitetno odgovorili na zahteve velikog broja klijenata kojima je bio potreban prevod overen od strane sudskog tumača. Sudski prevodioci obaviće prevod u najkraćem mogućem roku, a mi ćemo vas obavestiti na kojoj adresi možete preuzeti originale prevedene dokumentacije. U zavisnosti od vaših potreba i zahteva, skenirane overene prevode možemo vam poslati i putem mejla, a moguć je i izlazak sudskog tumača na teren.

Koje su cene standardnog prevoda, a koje prevoda sa overom sudskog prevodioca?

Cene prevoda bez overe se kreću između 8 i 10 evra u zavisnosti od kompleksnosti, a odobravamo i popuste u odnosu na obim materijala koji se prevodi. Cene overenih prevoda su između 9 i 12 evra. Sve precizne informacije možete dobiti upitom na mejl adresu prevodiocibg@gmail.com ili pozivom na broj telefona +381 (0) 65 36 70 320.

O engleskom jeziku i englesko-srpskom prevodu

Engleski jezik pripada grupi zapadnogermanskih jezika, i pored nemačkog i holandskog, jedan je od tri najzastupljenija jezika iz ove grupe. Nakon kineskog, španskog i hindua, kao maternji jezik za oko 380 miliona govornika zauzima četvrto mesto na svetskom nivou, dok je u kategoriji jezika koji se izučavaju kao drugi jezik najrasprostranjeniji na svetu. Broj govornika koji se redovno služe engleskim u današnje vreme dostiže oko 600–700 miliona, pri čemu je ovaj jezik u širokoj upotrebi u više od sto zemalja širom planete kako u poslovnoj, tako i u privatnoj komunikaciji. Osim u Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u, engleski ima status zvaničnog jezika u nizu država, među kojima su Australija, Novi Zeland, Barbados, Jamajka, Trinidad i Tobago, Malta, Pakistan i mnoge druge. Zanimljiva je i činjenica da je engleski zvanični jezik u avio-komunikaciji, a za „jezik neba” izabran je na Čikaškoj konvenciji 1944. godine.

S obzirom na izuzetno veliku rasprostranjenost, engleski se danas često naziva globalnim jezikom. U mnogim delovima sveta dodeljuje mu se status lingva franka, kojim se označava jezik čija upotreba u velikoj meri prevazilazi granice zemlje u kojoj se govori. Takođe, često se može čuti i poređenje pozicije engleskog jezika u savremenom svetu sa dominantnim položajem koji je u doba Rimskog carstva imao latinski.

Varijante engleskog jezika

Uzevši u obzir veliki broj zemalja u kojima se govori, razumljivo je i da postoji više varijanti ili dijalekata engleskog jezika – tako se, na primer, razlikuju američki, britanski, kanadski i australijski engleski. Štaviše, specifičnosti postoje i u okviru pojedinačnih varijanti, te se u britanskom engleskom kao podvarijanta izdvaja tzv. kokni, a u kanadskom – njufaundlendski engleski.

Engleski jezik nije zasnovan na fonetskom pravopisu

Za razliku od srpskog jezika koji se vodi pravilom „piši kao što govoriš, čitaj kao što je napisano”, engleski jezik nije zasnovan na fonetskom pravopisu: postoje znatne razlike između pisanja i izgovora, određeni glasovi mogu biti napisani jednim slovom ili pomoću više njih, a ista grupa slovnih znakova se u različitim rečima može čitati na drugačiji način. Tako udvojeni vokal o ima različit izgovor u rečima book i door, član the čita se drugačije u zavisnosti od toga da li reč kojoj prethodi počinje suglasnikom ili samoglasnikom, a mnoge reči, poput misspell, embarrassed ili succeed, sadrže udvojene suglasnike.

Vremena u engleskom jeziku

Budući da se značenja padeža u engleskom jeziku ne iskazuju padežnim nastavcima kao što je to slučaj u srpskom, dodatni značaj dobijaju red reči i interpunkcija, koji umnogome mogu promeniti smisao rečenice – a ovo je samo jedna od specifičnosti o kojima treba voditi računa prilikom prevođenja. U domenu gramatike, engleski raspolaže velikim brojem glagolskih vremena: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous četiri su oblika kojima se izražavaju radnje i stanja vezana za sadašnjost, a u upotrebi je i podjednak broj prošlih vremena. Prilikom prevođenja valja voditi računa o gramatičkom obliku koji je u datom kontekstu prirodan i odgovarajući za jezik na koji se prevodi – primera radi, oblik koji se u engleskom jeziku označava kao sadašnje trajno vreme često se koristi za izražavanje fiksnih planova u budućnosti, te se na srpski može prevesti futurom (We are having party this weekend = Pravićemo žurku ovog vikenda). Ako govorimo o sintaksi, za engleski jezik su, na primer, pasivne rečenice daleko uobičajenije nego za srpski. Stoga ih je, umesto doslovno, u velikom broju slučajeva adekvatnije prevesti u aktivnom obliku, koji je u srpskom jeziku daleko prirodniji. Uzevši u obzir pomenute i brojne druge specifičnosti, jasno je da je odlično poznavanje engleskog jezika neophodan preduslov za precizan i kvalitetan prevod.

Leksika i leksički fond engleskog jezika

Kada je reč o leksici engleskog jezika, lingvistička istraživanja pokazala su da je ovaj jezik najsrodniji nemačkom, sa kojim ima čak 60% leksičke sličnosti, a zatim sa francuskim i ruskim, sa kojima pokazuje sličnost od 27% i 24%.

U leksičkom fondu srpskog jezika prisutno je dosta anglicizama – reči koje su u srpski dospele upravo iz engleskog. Mnogi od njih u upotrebi su već dosta dugo i dobro su se prilagodili gramatičkom sistemu srpskog jezika, te ih uglavnom i ne doživljavamo kao pozajmljenice. Ako, na primer, za vikend planirate da odgledate fudbalski meč, i da pritom na džemper stavite bedž sa imenom tima za koji navijate, a da kasnije odete u klub na koncert benda koji svira rok i džez muziku, verovatno nikome neće „zaparati uši“ istaknute reči koje su zapravo anglicizmi. Ipak, u novije vreme u upotrebi je sve više engleskih reči koje potiskuju već postojeće domaće (ili odomaćene), sa istim značenjem, pa umesto obožavalaca imamo sve više fanova, na društvenim mrežama ne pratimo već folujemo, na lice se ne stavlja šminka nego mejkap, a muzičke grupe ne nastupaju na binama, već na stejdževima.

Problem adekvatne transkripcije

Dok se o opravdanosti sličnih pozajmljenica iz svakodnevnog govora, kod kojih se neretko nameće i problem adekvatne transkripcije, često diskutuje u lingvističkim krugovima, široko su prihvaćeni brojni anglicizmi koji se koriste u stručnim oblastima poput informatike, medicine, marketinga itd. Laptop, tač-skrin, bekap, bajpas, postpejd, samo su neki od njih. Svakako, da li će u prevodu biti upotrebljena valjano traskribovana engleska reč ili odgovarajuća domaća leksema umnogome zavisi i od konteksta, kao i od sadržaja, vrste i namene konkretnog teksta. Kompetentan prevodilac sa engleskog na srpski o svemu navedenom vodi računa, te pronalazi balans između težnje da se tekst prevede u duhu srpskog jezika i da se postigne potrebna preciznost i ekonomičnost u izrazu i prenosu informacija.

Lažni prijatelji

Pojava da u dva različita jezika postoje reči koje se pišu ili izgovaraju na sličan, a ponekad i isti način, ali su njihova značenja delimično ili potpuno različita – poznata pod slikovitim nazivom „lažni prijatelji“, prisutna je i kada su u pitanju engleski i srpski jezik. Tako, na primer, englesko eventually i pisanjem i izgovorom veoma podseća na reč eventualno, ali zapravo znači najzad ili konačno. Ako u engleskom nečega ima billion, ova reč označiće milijardu; iako ih je lako pomešati, bilion se u srpskom koristi da označi broj od – hiljadu milijardi. Mada zvuči slično kao fabrika, engleskom rečju fabric zapravo se imenuje tkanina ili štof, dok reč china sa malim početnim slovom nije pogrešno napisano ime države, već naziv za vrstu materijala – porcelan, kao i za porcelansko posuđe.

Dosta je i izraza i konstrukcija koji se ne mogu bukvalno prevesti sa engleskog jezika na srpski, jer doslovan prevod ne prenosi njihovo stvarno značenje. Primera radi, englesko in the end of the day u određenom kontekstu ne podrazumeva da se nešto događa na kraju dana, već nosi značenje izraza na kraju krajeva, naposletku, kada se sve sabere i oduzme. Takođe, fraza milk and water ne odnosi se nužno na mleko i vodu, već se njome izražava mišljenje da je nešto slabo, nedovoljno upečatljivo, „bledo“ poput razvodnjenog mleka. To cost an arm and a leg izraz je kojim se kazuje da je nešto preskupo, dok je a piece of cake nešto izuzetno lako i jednostavno, za šta se u srpskom jeziku koriste fraze poput mačji kašalj ili prosto kao pasulj.

„Lažni prijatelji“ i engleski izrazi specifičnog značenja nesumnjivo mogu da navedu na pogrešan prevod i razumevanje izvornog teksta. Ipak, uz stručne prevodioce i lektore, ovakve jezičke zamke biće izbegnute, a tekst prevoda sačinjen precizno i u duhu jezika na koji se prevodi.

Lekseme

Kao i u drugim jezicima, i u leksičkom fondu engleskog postoje lekseme koje je na srpski prilično teško prevesti jednom rečju, pa se uglavnom moraju prevesti opisno. Tako je, na primer, engleska reč procrastination najbliža našem odugovlačenju, ali bi njen precizniji smisao bio „ostaviti neku obavezu za kasnije” ili „odložiti za naredni dan”. Leksičko bogatstvo engleskog jezika neprestano se uvećava uvođenjem novih leksema – mnogi neologizmi zabeleženi su i u Oksfordskom rečniku, koji ukupno beleži oko 600.000 engleskih reči. Neki od njih su danas već uobičajeno selfie (fotografisanje autoportreta telefonom), zatim upcycling (ponovno korišćenje otpadnog materijala za izradu novog proizvoda), bestie (izuzetno blizak ili najbolji prijatelj ili prijateljica), pa čak i skraćenice poput YOLO (samo jednom se živi – You Only Live Once). Dok su pomenute reči vezane pre svega za savremeno doba, velike zasluge za uvođenje leksičkih inovacija u engleski 16. i 17. veka pripisuju se književniku Vilijamu Šekspiru, za koga se smatra da je u ovaj jezik uveo oko 1.700 novih reči i fraza. Primera radi, well-behaved (učtiv, lepo vaspitan, koji se lepo ponaša) izraz je koji se u engleskom jeziku prvi put upotrebljava u Šekspirovoj komediji „Vesele žene vindzorske”.

Učenje engleskog jezika

Iako u savremeno doba mogućnost za učenje engleskog jezika postoji već na nivou predškolskog obrazovanja, ovaj jezik je u Srbiju dospeo znatno kasnije u odnosu na, recimo, ruski, francuski ili nemački. Prvi kurs za učenje engleskog pokrenut je tek 1884. godine u okviru Velike škole, a jedan od prvih prevodilaca književnih dela sa engleskog na srpski jezik bio je književnik Laza Kostić, koji je bio naročito posvećen prevodu Šekspirovih drama.

Ukoliko vam je potreban prevod sa srpskog na engleski jezik ili obrnuto, pozovite nas na 065 36 70 320 ili pošaljite upit na mejl prevodiocibg@gmail.com.Politika privatnosti prevodilačke agencije "Prevodioci Libra"

Naš tim prevodilaca u potpunosti poštuje i štiti podatke koje dobije od svojih klijenata i neće ih ni u kom slučaju proslediti trećem licu, osim kada to zahteva sam klijent ili uz njegovu saglasnost ili eventualno iz pravnih razloga. Naš tim prevodilaca ne deli podatke svojih korisnika niti objavljuje sadržaj tekstova koje prevodi.

Svi podaci korisnika ostaju potpuno privatni i ne može im niko pristupiti osim prevodioca koji rade na određenom projektu. Naš tim prevodilaca ima obavezu da strogo poštuje privatnost klijenata kao i sadržaj tekstova koji nam se poveri radi prevoda.

Autorska prava i odricanje od odgovornosti

Na blogu našeg sajta često objavljujemo sadržaj koji se tiče prevođenja, književnosti, pozorišnih predstava, filmova i sl. Naš cilj je da promovišemo učenje veštine prevoda, interesovanje za čitanje i književnost i postove objavljujemo sa najboljom namerom da budu korisni čitaocima. S obzirom na to da postoji opcija komentara čitalaca,ne možemo garantovati apsolutnu tačnost informacija i sadržaja koji se nalaze na blogu.

Sajt Prevodioci.co.rs ne dozvoljava dalju upotrebu sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i ne odgovara ukoliko dođe do dalje zloupotrebe teksta. Sajt Prevodioci.co.rs ima pravo da potpiše stvarno ime i prezime autora nekog teksta, ili, u dogovoru sa njegovim autorom, stavi njegov pseudonim radi zaštite privatnosti. Sav sadržaj koji sadrži govor mržnje, uvrede, pretnje, poziv na nasilje ili vulgarne reči neće biti objavljen ili će biti uklonjen sa sajta.

Zašto raditi sa nama?

Konkretna cena

Konkretna cena

Treba prevesti članak, tehničko uputsvo ili pravni dokument? Slobodno zatražite procenu cene i estimaciju vremena. Ukažite nam poverenje i bićete prijatno iznenađeni odnosom kvaliteta i cene. Naš mejl je prevodiocibg@gmail.com.

Tačni rokovi

Tačni rokovi

U ovom poslu, jedan od najbitnijih parametara je i poštovanje vremenskih rokova. Pored kvaliteta, dajemo vrlo precizne estimacije, pa u situacijama kada su rokovi kratki, ubacujemo dodatne resurse ili ne prihvatamo posao. Iskustvo je pokazalo da je zadovoljan klijent jedini signal dugoročnog opstanka na tržištu ...

Kvalitet

Kvalitetna usluga

Kao vlasnik firme za SEO optimizaciju i izradu web sajtova SeoExpert.rs, odlično znam koliko su višejezični sadržaji važni za moje klijente. Konkurencija na webu je sve jača, neprikosnovena je samo kvalitetna usluga, pa zato i imamo višegodišnju saradnju - Milan Todorović.