Sudski tumači za engleski, nemački i još mnogo jezika


Ponekad se klijent susretne sa zahtevom da određena dokumenta treba da dostavi nekoj instituciji sa prevedom istih i overom sudskog tumača.

Sudski tumači za određeni jezik su ovlašćeni od strane nadležne institucije i razlikuje se od običnih prevodioca po tome što imaju pečat sa svojim imenom uz pomoć kog overavaju dati prevod. „Prevodilac ima pečat okruglog oblika, prečnika 38 mm koji sadrži ime i prezime, oznaku: „sudski prevodilac“, sa naznakom jezika za koji je postavljen i mesto prebivališta prevodioca.“ (preuzeto iz Pravilnika o stalnim sudskim tumačima)

Sudski tumač time garantuje da je izdati overeni prevod dokumenta istovetan sa originalom koji je primio/la.

Zašto je potreban prevod sa overom sudskog tumača?

Citat preuzet sa sajta Ministarstva spoljnih poslova, vezan za overu dokumenata glasi:

„Da bi javna isprava jedne države mogla biti upotrebljena u drugoj državi, u kojoj se koristi jezik, različit od jezika na kom je isprava izdata, potrebno je da bude prevedena na jezik države u kojoj će biti upotrebljena. Prevod može biti sačinjen u državi iz koje potiče isprava, ili u državi u kojoj će biti upotrebljena. Prevod isprave je prateća isprava i važi samo uz izvornu ispravu”.

Kada je potreban prevod sa overom sudskog tumača?

U svakodnevnim situacijama pojavljuje se potreba za prevodom diploma, svedočanstava, ličnih dokumenata - pasoša, krštenica, izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i sl. Takođe, vrlo često se traži overeni prevod sertifikata, ugovora, rešenja, potvrda o bračnom stanju, raznih ovlašćenja i sl. Prevode se i papiri oko uvoza automobila koji zahtevaju overu sudskog tumača, postoji praksa da se overavaju i prevodi lekarskih nalaza, farmaceutskih dokumenata, građevinski predmeri, tehnička dokumentacija i sl. Takođe, i fizičko i pravno lice može svojevoljno da ima potrebu da određeni prevod overi pečatom sudskog tumača i time dobije garanciju da je prevod istovetan sa originalom.Šta znači spajanje prevoda sa originalom?

Potpuno je nevažno da li klijent zna jezik na koji se prevodi ili ne zna, povezivanje prevoda sa originalom služi nadležnoj instituciji, da bi se jasno razgraničilo koji dokument je prevod čega. Radi se različito, prema potrebi – u zavisnosti od toga gde se šalje, za koju državu, šta dotična institucija traži i za kakve svrhe - nekad mora sam original da se poveže sa prevodom, nekad kopija originala, a original da se da na uvid.

Nekad nije potrebno nikakvo spajanje, već se predaju odvojeno srpski dokument i prevod. A ponekad, ako se predaje kopija srpskog dokumenta, ona mora da se overi (u opštini ili sudu), a u tom slučaju i ta overa treba da se prevede. Postoje različite opcije. Nekad je - u zavisnosti da li je dotična država (u koju ide prevod) potpisnica tzv. Haške konvencije, potrebno da se srpski dokument overi pečatom koji se zove Apostil (u Prvom osnovnom sudu) i onda se prevede i taj apostil u okviru dokumenta. Tim Apsotilom se overava pečat i potpis sa srpskog dokumenta i on zamenjuje razne druge legalizacije i overe (koje bi inače morale da se obave, ukoliko se to traži).

Engleski jezik pripada zapadno-germanskoj grupi jezika. Nastao je iz jezika germanskih plemena koja su u kasnom starom veku naselila jugoistok Velike Britanije. S razvojem britanskog carstva engleski jezik je postajao dominantan u kolonijama, često i službeni.

U Americi, uopšteno govoreći, ne postoji službeni jezik, ali de facto je to engleski. U Kanadi - osim u Quebecu gde se više govori francuski jezik - takođe se govori engleski. Takav je slučaj i u Južnoafričkoj Republici, Novom Zelandu, Australiji. Najrašireniji je jezik posle kineskog, španskog i hindu jezika.

Neke zanimljivosti: najviše reči koje počinju samoglasnikom počinju na slovo E, najviše reči koje počinju suglasnikom, na slovo R. Najduža reč bez pravog vokala u engleskom jeziku je "rhythm".

Naša prevodilačka agencija Libra sarađuje sa nekoliko sudskih tumača za engleski jezik. Stojimo na raspolaganju za sve dogovore i prevod u kratkom vremenskom roku, uz poštovanje kvaliteta prevoda.
Nemački jezik (Deutsche Sprache) je jedan od jezika zapadne grupe germanskih jezika i spada među najveće svetske jezike. Nemački jezik se govori u Nemačkoj, Austriji, Lihtenštajnu, u dve trećine Švajcarske, u dve trećine provincije Južni Tirol u Italiji, istočnim kantonima Belgije i u pograničnim delovima Danske. Prvi tragovi nemačkog datiraju od I veka pre nove ere, kada su germanska plemena sa severa krenula da se šire po centralnim delovima Evrope.

Neke zanimljivosti o nemačkom jeziku: prvi rečnik braće Grim se sastoji iz 16 delova objavljivanih između 1852. i 1960. godine i najsveobuhvatniji je rečnik nemačkog. Zvanične izmene su učinjene tek 1998. godine, kada je nemačka pravopisna reforma stupila na snagu u svim zemljama u kojima se govori nemački. Danas rečnik nemačkog ima 300.000 reči. Martin Luter, čuveni reformator i osnivač protestantske crkve preveo je Bibliju na nemački jezik i tako doprineo radu na standardizaciji nemačkog jezika, poznatijeg kao Hochdeutsch.

Postoji 5 veoma sličnih jezika iz iste grupe jezika: jidiš, luksemburški, holandski, frizijski i engleski.

U našoj agenciji Libra možete obaviti lekturu i korekturu teksta na nemačkom jeziku, ali i prevesti sve potvrde, molbe, aplikacije koje su vam na sudu potrebne. Mi smo svesni činjenice da je zaštita privilegovanih dokumenata i privatnih informacija pravno obavezujuća stvar, pa je tajnost podataka klijenata jedan od osnovnih postulata naše agencije kog se strogo pridržavamo.
Ruski jezik pripada istočnoj grupi slovenskih jezika. Preko 300 miliona ljudi u svetu govori ruski jezik, što ga čini 4. jezikom po rasprostranjenosti. Maternji je jezik 160 miliona ljudi. Ruski jezik je jedan od 6 zvaničnih jezika UN. Iz osnove istočnoslovenskog (koji se takođe zove i staroruski [odnosno drevnerusskiй) između 14. i 15. veka izrasli su savremeni ruski, ukrajinski i beloruski jezik.

Neke zanimljivosti o ruskom jeziku: Rusi reč "nemački" pišu "немецкий" (nemetski), što znači "oni koji ne mogu govoriti". Ruski je vodeći jezik astronauta pa se sva važna uputstva daju astronautima na ruskom jeziku.

Naši sudski tumači za ruski jezik uvek su na usluzi u slučaju da vam je potreban prevod dokumenata sa ruskog i na ruski jezik sa overom, kao i prevod bez overe. Garantujemo pravovremenu isporuku materijala i pouzdanu uslugu. Još detalja ako vas zanimaju sudski tumači za ruski jezik
Španski jezik pripada romanskoj grupi jezika, kao i italijanski, francuski, portugalski i rumunski jezik. Kao i svi navedeni, i španski je nastao od latinskog, na Pirinejskom poluostrvu (tada Iberija).

Pod rimskom vlašću stanovnici dolaze u kontakt sa rimskim trgovcima i službenicima i tako uče latinski. Od te mešavine nastaje vulgar latin, neformalni latinski jezik običnog naroda. Danas postoje varijante španskog jezika: kastiljanski, latino-američki španski, standardni španski jezik. Ove varijante govori preko 400 miliona ljudi širom sveta.

Sudski tumač prevodilačke agencije Libra će vam u kratkom roku i precizno prevesti svaki dokument sa španskog jezika na srpski i obrnuto.

Naši lingvisti imaju široko znanje i dobro razumeju pravnu terminologiju španskog govornog područja što naše prevode čini besprekorno tačnim. U cilju ostvarenja kvaliteta prilikom pružanja prevodilačkih usluga, sarađujemo sa dokazanim profesionalnim sudskim prevodiocima.
Itаlijа je vekovima postojala kao država sastavljena iz niza državica koje su delile Apeninsko poluostrvo. Ujedinjena je tek 1861. Postojao je ogroman broj dijalekata vulgarnog latinskog (vulgar latin), tako da današnji jezik odražava po malo od svih dijalekata nekadašnjih država.

Neke zanimljivosti italijanskog jezika: stаndаrdni jezik Itаlije koristi toskаnski dijаlekаt, a bogаtstvo jezikа i dijаlekаtа čine Itаliju lingvistički veoma raznovrsnom zemljom Evrope.

Nemaju svi dijаlekti ni jezici stаtus književnih jezikа. Postoje sicilijаnski (prvi zvaničan itаlijаnski jezik koji se predavao u školama koji je kasnije zamenio toskanski), laden, toskanski dijalekat. Nisu svi jezici Italije latinskog porekla, u oblasti Trentino-Alto Adige (Južni Tirol) maternji jezik je nemački.

Prevodioci Libra odlično poznaju stručne termine iz oblasti pravne terminologije italijanskog jezika, što garantuje da ćete dobiti prevod dokumenta koji ste tražili, precizno i bez grešaka. Garantujemo kvalitet usluga na najvišem nivou, kako domaćim, tako i inostranim korisnicima, uz napomenu da obezbeđujemo pečat sudskog tumača, ako je klijentu neophodan.
Francuski je službeni jezik u više od 30 zemalja sveta, navešćemo nekoliko: Alžir, Andora, Kambodža, Egipat, Tunis, SAD (Luizijana, Nova Engleska) i Vijetnam. Preko 90 miliona ljudi u svetu ga govori, što ga čini drugim najviše učenim svetskim jezikom (posle engleskog jezika).

Francuski je jezik plemstva i diplomatije u celoj Evropi, ali i prvi istinski međunarodni jezik dok ga engleski nije zamenio sredinom dvadesetog veka.

Neke zanimljivosti francuskog jezika: zajednice zemalja francuskog govornog područja nazivaju se zajedničkim imenom "frankofone zemlje". Francuski je četvrti najšire korišćeni maternji jezik u Evropskoj Uniji. On je treći po broju ljudi koji ga razumeju u EU. Francuski je službeni jezik u Engleskoj već više od 300 godina.

Zanimljivo je da engleski jezik u sebi sadrži 30% francuskih reči. To je još uvek službeni jezik 30 zemalja širom sveta.

Dugogodišnje prevodilačko iskustvo iskusnih diplomiranih filologa francuskog jezika osigurava kvalitetan prevod bilo kog dokumenta za koji je potrebna overa sudskog tumača. Fizička i pravna lica često imaju potrebu da prevod overe pečatom sudskog prevodioca, što garantuje da je prevod istovetan sa originalom.

Lingvisti agencije Libra savršeno poznaju frazeologiju i sudsku terminologiju francuskog jezika i vredno istražuju svaki pojam dok čitaju i pregledaju svaki dostavljeni tekst.
Slovački jezik (slovenský jazyk ili slovenčina) je službeni jezik Republike Slovačke. Govori ga oko 30 miliona ljudi u svetu. Službeni je jezik AP Vojvodine i nekih opština, među kojima i Novi Sad, Bački Petrovac, Kovačica. Službeni je jezik i u Rumuniji, Moldaviji. Slovački jezik najrašireniji je iz grupe zapadnoslovenskih jezika.

Neke zanimljivosti o slovačkom jeziku: kao grupa dijalekata, slovački se izdvojio još u 10. veku, ali je kao standardni jezik uspostavljen tek polovinom 19. veka. Ljudovit Štur je četrdesetih godina 19. veka uspostavio književni jezik utemeljen na srednjoslovačkim dijalektima.

Izgradnji standardne norme bitno je doprinela slovačka gramatika "Mluvnica jazyka slovenského" Martina Hatale iz 1864. godine. Razvoj slovačke književnosti bio je otežan činjenicom da su Slovaci dugo bili pod mađarskom vlašću. Ipak se negovala i razvijala bogata narodna književnost. Mnogi slovački pisci pisali su na češkom jeziku.

U novije vrijeme, slovački je takođe pozajmio neke reči iz drugih jezika kao što su engleski i italijanski. U većini slučajeva, ove reči su prilagođene slovačkom pravopisu. Na primer, engleska reč "weekend" postala je "vikend", dok je italijanska riječ za kvalitet “qualita,” postala “kvalita”.

Prilikom prevoda dokumenata sa slovačkog jezika na srpski ili sa srpskog na slovački jezik, naši iskusni i profesionalni prevodioci veoma precizno, kvalitetno i brzo obavljaju svoj posao. Sudski tumač za slovački jezik dostupan je i za simultano i konsekutivno prevođenje.
Latinski je izumrli indoevropski jezik (lingua Latīna). Njim su govorili Latini, italsko pleme koje je živelo u pokrajini Latium, gde se nalazio Rim. Prvi spomenik književnog latinskog jezika predstavljaju Zakoni dvanaest tablica iz 5. veka stare ere, a poslednji je Justinijanov Kodeks rimskog građanskog prava iz 6. veka n. e. Od 2 veka p. n. e. širenjem rimske vlasti i latinski jezik izlazi iz okvira drevne Italije i prerasta u svetski jezik.

Tome su najviše doprineli prvi rimski književnici, koji su svoj jezik ratara i vojnika usavršavali u smislu da logično može da iskaže i najsloženiju književnu, poetsku ili filozofsku misao. Stvoren je sermo urbānus, jezik kojim su pisali obrazovani Rimljani. Ovim standardnim latinskim jezikom je napisana gotovo celokupna sačuvana rimska književnost.

Primenjivan je u hrišćanskoj teologiji, filozofiji, prirodnim naukama, pravu i administraciji tokom sledeća dva milenijuma, sve do 19. veka, da bi i danas ostao prisutan i često nezamenljiv u političkoj, naučnoj i stručnoj terminologiji.

Tumači za latinski jezik odlično poznaju ovaj klasičan jezik i kao specijalizovani sudski tumači će Vam u najkraćem roku uraditi bilo koji prevod sa latinskog jezika. Pošto nije lako prevesti izraze i fraze sa ovog mrtvog jezika, konsultujemo kolege iz pravne struke i usaglašavamo latinske izraze sa modernim terminima, te tako dolazimo do najboljeg rešenja prevoda.

Zašto raditi sa nama?

Konkretna cena

Konkretna cena

Treba prevesti članak, tehničko uputsvo ili pravni dokument? Slobodno zatražite procenu cene i estimaciju vremena. Ukažite nam poverenje i bićete prijatno iznenađeni odnosom kvaliteta i cene. Naš mejl je prevodiocibg@gmail.com.

Tačni rokovi

Tačni rokovi

U ovom poslu, jedan od najbitnijih parametara je i poštovanje vremenskih rokova. Pored kvaliteta, dajemo vrlo precizne estimacije, pa u situacijama kada su rokovi kratki, ubacujemo dodatne resurse ili ne prihvatamo posao. Iskustvo je pokazalo da je zadovoljan klijent jedini signal dugoročnog opstanka na tržištu ...

Kvalitet

Kvalitetna usluga

Kao vlasnik firme za SEO optimizaciju i internet marketing SeoExpert.rs, odlično znam koliko su višejezični sadržaji važni za moje klijente. Konkurencija na webu je sve jača, neprikosnovena je samo kvalitetna usluga, pa zato i imamo višegodišnju saradnju - Milan Todorović.