Prevod romana na engleski, nemački i ruski

Piše: Dijana Jelenkov

Da nije pisaca, ne bi bilo književnosti – a da nije prevodilaca, mnoga vredna književna dela ostala bi nepoznata čitaocima koji ne poznaju jezik na kome su napisana. Prvi korak u „izlasku” jednog literarnog dela u svet jeste upravo kvalitetan prevod, koji je poželjno prepustiti profesionalnom prevodiocu.

Prevodilačka agencija „Prevodioci Libra” nudi vam usluge prevođenja romana na tri velika svetska jezika – engleski, nemački i ruski, kao i prevod u obrnutom smeru – sa navedenih jezika na srpski. Naši prevodioci su diplomirani filolozi sa odličnim poznavanjem srpskog i pomenutih stranih jezika, položenim stručnim ispitima, kao i višegodišnjim i bogatim iskustvom u prevođenju. Samim tim, u saradnji sa našom agencijom dobićete prevod romana izuzetno visokog kvaliteta, koji će biti završen u dogovorenom roku i uz maksimalno poštovanje privatnosti materijala koji nam poveravate.

U prethodnih pet godina sarađivali smo sa više od 1.000 zadovoljnih klijenata, a mnogi od njih ukazali su nam poverenje upravo kada je reč o prevodu književnih tekstova. Ukoliko vam je potreban prevod romana na engleski, nemački ili ruski jezik, kao i sa navedenih jezika na srpski, možete nam poslati upit na imejl adresu prevodiocibg@gmail.com ili nas pozvati na broj telefona 065 36 70 320.

Šta podrazumevamo pod pojmom roman?

Po definiciji, roman predstavlja obimniju narativnu formu, duži pripovedni tekst napisan u prozi. Kada je reč o obimu, romanom se najčešće smatra književno delo koje sadrži preko 50.000 reči, dok prelazni oblik između pripovetke i romana – novela, po pravilu ima više od 20.000 reči. Od svog postanka još u antičkom periodu, kada nastaju ljubavni, istorijski i avanturistički, ali i utopistički romani, preko srednjeg veka kada se razvija roman u stihu, pa sve do savremenog doba koje donosi psihološki, roman-esej, roman toka svesti i različite postmodernističke eksperimentalne oblike, ova književna vrsta ostaje jedna od najpopularnijih i najomiljenijih među ljubiteljima pisane reči.

Bez obzira na dužinu, formu i tematiku, naši saradnici pristupiće prevođenju vašeg teksta stručno, temeljno i posvećeno, sa ciljem da prevod bude urađen kvalitetno i u zadatom vremenskom okviru.

Zašto je prevod romana kompleksan posao koji zahteva mnogo znanja, truda i prevodilačkog umeća?

Za razliku od dokumenata i različitih vrsta tekstova koji ne spadaju u književnost, književni tekstovi poput romana napisani su određenim, za pisca karakterističnim stilom, obojeni njegovim umetničkim senzibilitetom i pogledom na svet, te kao takvi čitaocu ne prenose samo običnu informaciju, već i manje ili više složenu umetničku ideju autora. Pored toga, roman zahteva od čitaoca da svoju pažnju istovremeno angažuje na više različitih nivoa – da prati tok same radnje, osobine, postupke i razvoj likova, te da u toku i nakon čitanja formira kompletnu sliku o delu i njegovom smislu. Samim tim, dobar prevod neophodan je preduslov za valjano razumevanje i uživanje u datom delu, a pred stručnjakom koji se lati ovog posla već u načelu stoji nekoliko ravnopravnih zadataka:

  • prevesti dati materijal tako da prevod bude tačan, odnosno da se originalne ideje i misli autora ne izgube ili zamagle u procesu prevođenja;
  • sačiniti prevod koji će biti u duhu jezika na koji se prevodi, i kao takav u potpunosti čitljiv i pitak za čitaoca kome je namenjen;
  • naći balans koji će omogućiti da ostvarenje prethodnog zadatka ne naruši autentičnost originalnog teksta, ili drugim rečima, u najvećoj mogućoj meri sačuvati piščev lični literarni stil.

Prilikom prevoda romana, stručnjaci koji su deo našeg tima vode računa da sva navedena načela budu maksimalno ispoštovana, te da konačni rezultat bude jezički i stilski korektan tekst u kome će čitalac prevoda prepoznati sve važne teme, motive i ideje, ali i autorov jedinstven književni stil.

Da bi konačni rezultat prevođenja bio kvalitetan, naši saradnici se prevodu romana posvećuju temeljno i odgovorno, a njihov rad prolazi kroz nekoliko osnovnih faza:

  1. Čitanje. Kako bi stekli celovit utisak o romanu, naši prevodioci se datom materijalu najpre posvećuju kao čitaoci, upoznajući se u celosti sa njegovim sadržajem, fabulom, likovima i idejama.
  2. Prevođenje. Tek nakon što je stvorio kompletnu sliku o delu, prevodilac pristupa samom procesu prevođenja.
  3. Stilska dorada i uobličavanje prevoda. Kako bi prevod bio u potpunosti stilski korektan, nakon prve faze prevođenja prevodilac će izvršiti najmanje još jedan uvid u tekst, posvećujući posebnu pažnju rečeničnim konstrukcijama i stilskim postupcima i uklanjajući eventualne greške i nedostatke u prevodu.

Književna dela poput romana iziskuju veću umešnost u prevođenju i zbog česte upotrebe različitih stilskih figura – igre rečima, metafore, alegorije, aluzije i slični postupci neretko menjaju osnovno značenje reči i rečenica, dajući tekstu svojevrsnu višeslojnost i višeznačnost. Kako bi prevod materijala koji nam poveravate što preciznije preneo početne ideje, naši prevodioci će posebnu pažnju posvetiti upravo ovom aspektu teksta, vodeći računa o stilskim osobenostima, kao i o frazeologiji karakterističnoj za dati jezik i njenom adekvatnom prevodu.

Bez obzira na to da li roman prevodimo sa srpskog jezika na strani ili obrnuto, jedna od stavki kojima posvećujemo naročitu pažnju je i adekvatna pravopisna transkripcija – prilagođeno prenošenje glasova iz jednog jezika u drugi, odnosno prilagođeno pisanje ličnih imena i geografskih pojmova. U procesu prevođenja naši saradnici dosledno se pridržavaju svih pravila transkripcije, te možete biti sigurni da će prevod koji vam dostavimo i u ovom pogledu biti u potpunosti korektan.

Iako su poznavanje jezika i iskustvo u prevođenju važni preduslovi za izradu dobrog prevoda romana, razvijen literarni senzibilitet takođe doprinosi kvalitetu prevoda. Stoga za rad na prevodu romana angažujemo naše saradnike koji su ne samo stručnjaci u svojoj oblasti već i posvećeni čitaoci i ljubitelji književnosti, a mnogi od njih i sami se bave nekim vidom književnog stvaranja.

Kvalitetna i kontinuirana komunikacija veoma nam je važna u svim vidovima saradnje koju uspostavljamo sa klijentima. Kako se pri obradi književnog dela, usled već pomenute kompleksnosti, višeslojnosti i višeznačnosti, često postavlja i čuveno pitanje – “šta je pisac hteo da kaže?”, u slučaju prevoda romana ova komunikacija dobija na značaju upravo zbog potrebe da se blagovremeno razjasne sve eventalne nedoumice i izbegnu greške u prevođenju. Iz tog razloga naši prevodioci su otvoreni za konsultacije sa klijentom u toku celog procesa prevođenja.

U nastavku pročitajte odgovore na neka od najčešćih pitanja kada je reč o usluzi prevođenja romana.

Kako nam možete dostaviti materijal za prevođenje?

Tekst romana koji nam poveravate možete nam dostaviti u obliku i na način koji vama najviše odgovara – u elektronskom formatu (PDF ili Microsoft Office Word) ili u štampanom obliku; slanjem na imejl adresu prevodiocibg@gmail.com, poštom, ili lično na adresu agencije „Prevodioci Libra”. Prevedeni materijal vam, po dogovoru, možemo poslati putem imejla ili dostaviti poštom na kućnu adresu, a ukoliko ste u mogućnosti, preuzimanje možete izvršiti i lično u prostorijama naše agencije.

Koja je cena prevoda romana?

Cena prevoda formira se prema broju prevodilačkih strana, pri čemu pod prevodilačkom stranom podrazumevamo količinu teksta od 1.800 karaktera sa razmacima. Okvirna cena za prevod romana sa srpskog jezika na engleski kreće se od do , na nemački između i , a na ruski – od do . Nakon što nam pošaljete materijal za prevod i naši prevodioci izvrše procenu roka za njegovu finalizaciju, dobićete i precizne informacije o ceni prevoda.

Da li prevod romana podrazumeva i lekturu prevedenog teksta?

Bez obzira na bogato iskustvo i izuzetnu kompetentnost naših prevodilaca, za prevod romana visokog kvaliteta kakvom težimo neophodan je i pregled teksta od strane lektora. Stoga vam u sklopu naših usluga nudimo i lekturu prevedenog romana, koju će obaviti naši saradnici – filolozi specijalizovani za engleski, nemački ili ruski jezik, odnosno za srpski ukoliko je reč o prevodu sa stranog jezika. Lektorisanju pristupamo nakon završenog kompletnog prevoda i ovaj segment naplaćuje se kao zasebna usluga, koja nije uračunata u cenu prevoda.

Koliko je vremena potrebno da se prevede roman?

Za razliku od dokumentacije i ostalih materijala koje prevodimo, a koji ne spadaju u domen književnosti, prevod romana iziskuje nešto više vremena – kako zbog obima, tako i zbog svih specifičnosti prevoda o kojima je već bilo reči. Nakon što nam dostavite materijal, naši saradnici napraviće procenu vremena potrebnog za prevođenje, pri čemu se uvek držimo načela da završetak rada maksimalno uskladimo sa vašim potrebama, ali i da brzina obavljanja ovog posla nipošto ne ugrozi kvalitet prevoda. U svakom slučaju, možete biti sigurni da će dogovoreni rokovi za završetak prevoda biti u potpunosti ispoštovani.

Da li autor teksta može imati uvid u prevod i pre njegove finalizacije?

Kao što smo već pomenuli, kontinuirana komunikacija sa klijentom prilikom prevoda romana nam je izuzetno važna, tako da su naši prevodioci otvoreni za sve vrste konsultacija u toku celog procesa prevođenja. Budući da je uglavnom u pitanju obimniji materijal, po dogovoru sa klijentom prevođenje se može vršiti na dva načina: prevod se dostavlja naručiocu nakon što celokupan tekst romana bude preveden, ili se prevođenje odvija po etapama, odnosno po poglavljima ili većim celinama.

Naš prevodilački tim stoji vam na raspolaganju i ukoliko vam je potrebna dorada već prevedenog romana, a ako želite da prevod bude pregledan od strane izvornog govornika, ovaj zadatak poverićemo našim saradnicima koji su izvorni govornici engleskog, nemačkog ili ruskog jezika. Takođe, nudimo i uslugu lekture već gotovog prevoda, bilo da je reč o prevodu romana sa srpskog ili na srpski jezik.

Zanimljivosti o prevodu romana

Kako navodi istoričar književnosti Jovan Deretić, staroslovenska književnost započela je upravo prevodima – najpre biblijskih tekstova i crkvene i duhovne literature, a potom i istoriografskih i pravnih tekstova i beletristike, pre svega romana i pripovetki. Najveći broj prevoda u tom periodu bio je sa grčkog jezika. Kada je reč o delima tzv. svetovnog žanra, među prvim prevedenim romanima na našim prostorima bili su moralno-poučni roman „Varlaam i Joasaf“ i roman o životinjama „Stefanit i Ihnilat“, oba indijskog porekla, kao i „Roman o Troji“ i „Roman o Aleksandru“, koji su obrađivali teme iz antičke istorije.

U savremeno doba romani različite tematike aktivno se prevode sa velikog broja stranih jezika na srpski, a mnogi srpski pisci takođe su dostupni čitaocima drugih zemalja upravo zahvaljujući prevodiocima. Pored pisaca poput Ive Andrića, Danila Kiša, Milorada Pavića i Branka Ćopića, koji su među našim najprevođenijim književnicima, na strane jezike prevedena su i dela savremenih autora poput Davida Albaharija, Dragana Velikića, Svetislava Basare i Filipa Davida. Jedan od najprevođenijih savremenih domaćih pisaca je književnik Zoran Živković, čija su dela prevedena na dvadeset jezika

Najprevođenije delo na svetu nesumnjivo je Biblija, koja je u celosti prevedena na 704 jezika, dok su njeni delovi doživeli prevod na čak 2.711 jezika. Među najprevođenijim romanima na svetu našlo se nekoliko čuvenih naslova književnosti za decu i mlade – Kolodijev „Pinokio“, „Alisa u zemlji čuda“ Luisa Kerola, „Pipi Duga Čarapa“ Astrid Lindgren, kao i serijal knjiga o Hariju Poteru autorke Džoan K. Rouling. Prevod na izuzetno veliki broj svetskih jezika doživeli su i Egziperijev „Mali princ“, Koeljov „Alhemičar“, „20.000 milja pod morem“ Žila Verna, kao i Servantesov „Don Kihot“.

Ana Todorović Radetić

Objavila Ana Todorović-Radetić. Ana je vlasnica prevodilačke agencije Libra, Prevodioci.co.rs. Diplomirani je filolog za engleski jezik i književnost. Autorka je romana „Cvetovi agave“. Višegodišnje iskustvo na projektima prevođenja.
Na Twitter-u kao @Prevodioci.

Dodaj komentar

Zaštita: *

Kontakti

Za svaku dodatnu informaciju oko procene prevoda, roka i cene:

Prevodilačka agencija Libra

Telefon: 065 36 70 320

Mejl: prevodiocibg@gmail.com.

Preporuka za čitanje:

Sarađujmo uz našu email listu:

Prijava
Loading

Nastavimo druženje na Fejsbuku:

Da li smo opravdali vašu pažnju?

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.